th / en

Career

Deva's natural jobs

Find your next job

Sales Manager / Sales Executive / Sales Representative

หน้าที่ความรับผิดชอบ

·                ขายสินค้าของบริษัท ในกลุ่ม การ์ดจอ / Mini PC / Work Station / Cloud Solution และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัท

·                นำเสนอสินค้าของบริษัทพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ลูกค้า

·                พบปะลูกค้า ออกหาลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย

·                ประสานงาน ติดตาม แก้ไขปัญหา ระหว่างลูกค้ากับบริษัท

·                จัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการขายต่างๆ ทำใบเสนอราคา


คุณสมบัติ

·                ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 35 ปี

·                การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

·                หากมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

·                หากมีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

·                รักงานบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าและงานขายสินค้า

Media (Artwork+Designer)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

·                ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของบริษัท

·                ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเพื่อใช้ในบริษัท

·                ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สำหรับงาน Event / Painting / Digital

·                รีทัช ปรับแต่งรูปภาพ ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน

·                รับแนวคิดงานจากฝ่ายการตลาด เพื่อจัดทำ Artwork

·                จัดทำ Cover & Banner ลงสื่อออนไลน์ของบริษัท

·                จัดทำ Artwork อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

·                ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี

·                การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

·                มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 - 3 ปี

·                มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานกราฟฟิค และการตัดต่อรูปภาพ เช่น Adobe Photoshop เป็นต้น

·                มีความยืดหยุ่นด้านเวลาในการทำงาน สามารถทำงานนอกเวลาได้

·                มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบงาน

·                หากมีความสามารถทางด้านการตัดต่อวิดีโอ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

·                หากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Accounting & Financial Officer

หน้าที่ความรับผิดชอบ

·                เก็บข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน

·                ดูแลเงิน Petty Cash

·                ติดตามลูกหนี้ เก็บเงินลูกหนี้ และบันทึกข้อมูลลูกหนี้

·                ติดตามเจ้าหนี้ ทำเรื่องจ่าย และบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้

·                ทำเรื่องเบิก Factoring , LC-TR

·                ติดตามชำระสินเชื่อธนาคาร

·                สรุปรายการเงินสดรายวัน

·                ทำเอกสารจ่าย ออกเช็คธนาคาร

·                ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ

·                ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 35 ปี

·                ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

·                จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน

·                มีความรู้ด้านวิชาชีพการบัญชี-การเงิน

·                มีความรู้ด้านภาษี ภงดภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

·                มี License ทางด้านบัญชี-การเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

·                สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office , โปรแกรมทางด้านบัญชี ได้

·                มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ สุจริต